Poplatky počas prázdnin

Počas prerušenia prevádzky materskej školy v čase letných prázdnin

sa bude za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádzať pomerná časť príspevku a to nasledovne :

-  za deti s trvalým pobytom v meste Zvolen :

: suma 0,65 EUR / na jeden deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní v mesiacoch, počas ktorých bude MŠ v prevádzke.

    27 dní  x  0,65  EUR  t.j.     17,55  EUR

- za deti s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen :

: suma 0,81 EUR / na jeden deň sa vynásobí počtom kalendárnych dní v mesiacoch, počas ktorých bude MŠ v prevádzke.

          27 dní  x  0,81  EUR  t.j.     21,87  EUR

Túto sumu platíte za obidva mesiace, teda  júl a august spolu.

Za pobyt v náhradnej Materskej škole sa bude uhrádzať za dieťa s trvalým pobytom v meste Zvolen : 0,65 EUR za jeden deň a za dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen: 0,81 EUR za jeden deň.

Pomerná časť príspevku sa uhrádza za všetky deti prijaté do materskej školy.

Rodičom detí, ktorí si počas letných prázdnin nepozastavia trvalé príkazy v peňažnom ústave, bude vzniknutý preplatok vrátený na účet.

Poplatky za MŠ od 01.01.2014

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole  (poplatok za MŠ) mesačne na jedno dieťa:

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške                       20,00 €

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške                25,00 €

uhrádzajte na účet: 2628781358/1100

 

Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na potraviny (stravné) :  25,40 €

uhrádzajte na účet: 2628781366/1100

 

       
         
         
 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok 

Jedálny lístok na 29. týždeň

(Deti môžete odhlásiť zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537)

 

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)