O nás

 

Škola je materskou školou s integrovanými špeciálnymi triedami pre deti s poruchami zraku.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v triedach pre deti so zrakovým postihnutím sa uskutočňuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a Špecifikami predprimárneho vzdelávania detí so zrakovým postihnutím.

V dvoch špeciálnych triedach je vytvorená podpora pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami prostredníctvom štyroch špeciálnych pedagógov, ktorí majú dlhoročnú prax v práci s deťmi s poruchami zraku.

Odborným garantom špeciálnych tried pre deti s poruchami zraku je MUDr. Ľubica Abelovská, očný lekár pre deti a dorast.

Špeciálna starostlivosť a ortoptické a pleoptické cvičenia sú zabezpečované denne ortoptickou sestrou. Odbornú starostlivosť na pracovisku ortoptickej sestry zabezpečujeme prostredníctvom špeciálnych oftalmologických pomôcok: Troposkop, Cheiroskop, CAM stimulátor, Optotyp, Lite Scout. Na pleoptické cvičenia využívame moderné didaktické pomôcky zamerané na rozvoj koordinácie zraku, motorickú činnosť ruky, vnímanie priestoru a priestorových vzťahov, rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky.

Odbornú starostlivosť dopĺňame aj spoluprácou s odborníkmi.

 

Materská škola sa tiež zameriava na prevenciu, ochranu a podporu zdravia detí, učiteľov a ostatných zamestnancov materskej školy.

Naše ciele:

  • Utvárať u detí schopnosti a zručnosti potrebné pre život a vrátane schopnosti voliť zdraviu prospešnejšie možnosti

  • vytvárať bezpečné fyzické a sociálne prostredie, stimulujúce vývin detí

  • vytvárať atmosféru pokoja a vzájomne humánneho prístupu učiteľov a detí

  • posilňovať enviromentálne cítenie

  • viesť deti k zdravému životnému štýlu

Realizujeme v týchto oblastiach:

  • zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít

  • zlepšenie stravovacích návykov detí a zamestnancov MŠ

  • realizácia enviromentálnej výchovy

  • humanizácia školského prostredia, prosociálna výchova

  • realizácia interného projektu „Voda, prameň života“

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Podpora pre deti so ŠVVP

Náš školský dvor