Slobodný prístup k informáciám

 
Materská škola 1. mája 161/1, Zvolen  koná a rozhoduje v súlade s nasledovnými zákonmi a predpismi:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných umeleckých škôl, stredných škôl a školských zariadení
Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Government)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach