Školský vzdelávací program

 

Hlavné ciele Školského vzdelávacieho programu „KORÁLKY“

 

 • Vytvoriť v materskej škole také prostredie, aby deti s rozmanitými schopnosťami a možnosťami tvorili spoločnú komunitu na základe ich práv a akceptácie individuality celou komunitou a zároveň rozvíjať všetky ostatné schopnosti tak, aby sme tieto deti čo najlepšie pripravili na vstup do základnej školy.

 

 • Zlepšiť zdravotný stav detí, učiteľov a ostatných zamestnancov školy s dôrazom na prevenciu, rehabilitáciu, ochranu a podporu zdravia

 • Utvárať u detí kompetencie potrebné pre život vrátane schopnosti zvoliť si zdraviu prospešnejšie možnosti

 • Vytvárať bezpečné fyzické a sociálne prostredie, stimulujúce vývin detí

 • Vytvárať atmosféru pokoja a vzájomne humánneho prístupu učiteľov a žiakov

 • Posilňovať enviromentálne cítenie

Cieľom výchovy a vzdelávania slabozrakých detí je rozvíjať zrakové vnímanie detí, pomocou súboru techník, metód a postupov, podporovať optimálne využívanie zraku. Vzhľadom na požiadavku komplexnosti prijímaných a spracovávaných informácií je u slabozrakých detí rovnako dôležité popri rozvoji zraku sústrediť sa aj na systematický rozvoj kompenzačných mechanizmov (hmat, sluch, čuch a chuť), precvičovať priestorovú orientáciu a samostatný pohyb.

Špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zrakovým postihnutím:

 • zohľadňovať a plne rešpektovať zásady výchovy a vzdelávania zrakovo postihnutých

 • zabezpečiť prevenciu zrakovej defektivity

 • korigovať zrakovú defektivitu

 • integrovať zrakovo postihnutých

 • kompenzovať a reedukovať zrak

 • dôsledne realizovať individuálny prístup ku každému zrakovo postihnutému dieťaťu

 

Absolvent predprimárneho vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu Materskej školy 1. mája vo Zvolene „KORÁLKY“ má rozvinuté kompetencie potrebné pre zdravý život, vrátane schopnosti zvoliť si zdraviu prospešnejšie možnosti, má dobrý vzťah k telesným aktivitám a rozvinuté enviromentálne povedomie, pozná zásady zdravého stravovania.

 

Absolvent špeciálnej triedy predprimárneho vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu Materskej školy 1. mája vo Zvolene „KORÁLKY“ má na svojej vlastnej úrovni rozvinuté zrakové vnímanie pomocou súboru techník, metód a postupov a podporené optimálne využívanie zraku. Pri rešpektovaní komplexnosti prijímaných a spracovávaných informácií, popri rozvoji zraku má tiež systematicky rozvinuté kompenzačné mechanizmy (hmat, sluch, čuch a chuť), precvičenú priestorovú orientáciu a samostatný pohyb.