"Čo tie očká vidia"

Projekt podporili:  Nadácia Dôvera, Raiffeisen banka, Air - Product a Lions club Zvolen a Banská Bystrica

Ciele projektu

Koncepčný cieľ:

Vytvoriť deťom so zrakovým postihnutím vhodné prostredie na špeciálnu terapiu a rehabilitáciu zameranú na zlepšenie zrakových funkcií, oblasti pozornosti a precvičovanie opticko – motorickej koordinácie.

Snoezelen ako pedagogicko-podporný prístup alebo podporná edukačná metóda, ktorá je zameraná na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Pedagóg  aplikuje Snoezelen v rámci tohto smeru, s prihliadnutím na špecifiká jednotlivca, s nasledovnými cieľmi:

– podpora kognitívnych procesov,
– všeobecná aktivácia na podporu procesov učenia,
– rozšírenie poznávania a skúseností o okolitom svete,
– podpora vnímania a intenzívne prijímanie podnetov,
– zlepšenie koncentrácie,
– podpora sebarealizácie,
– socializácia a integrácia do sociálnych štruktúr,
– uvoľnenie

 

Kvalitatívne výstupy projektu

 

Deti so zrakovým postihnutím, pedagógovia a ortoptická sestra získajú vyhovujúce priestory pre zrakovú a celkovú rehabilitáciu

Zrakovo postihnuté deti, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu navštevovať našu MŠ získajú možnosť  absolvovať odborné cvičenia a terapiu, ktorá sa neposkytuje v zdravotníckych zariadeniach, je však dôležitá pre zlepšenie zrakových funkcií dieťaťa.

Deti so zrakovým postihnutím  získajú nové možnosti rozvíjania zvyškov zraku  v kombinácii s rozvíjaním vnímania ostatnými zmyslami

Precvičovanie opticko – motorickej koordinácie detí bude na požadovanej úrovni, zlepší sa ich priestorové vnímanie a orientácia

Rodičia detí získajú najvhodnejší spôsob terapie detí v prostredí, ktoré je pre deti prirodzené, spolu s výhodou terapií na jednom mieste

Prevencia a osveta v oblasti zrakových ochorení - verejnosť získa možnosť prakticky sa oboznámiť s realizáciou odbornej starostlivosti o deti so zrakovým postihnutím.

Odborná verejnosť získa priestory na výmenu skúseností a semináre.

Finančnú podporu Nadácie Dôvera sme použili na zakúpenie komponentov na vytvorenie multisenzorickej miestnosti s prvkami snoezelen v materskej škole. S pomocou grantu sme zavŕšili nákup pomôcok a prvkov, ktoré sú dôležitou súčasťou napĺňania našej koncepcie. Bez týchto pomôcok by sme nemali možnosť realizovať aktivity, ktoré by spĺňali kritériá metódy snoezelen.  Prostredníctvom realizácie projektu získajú naše deti a zamestnanci priestor, ktorý svojím charakterom bude prispievať k zlepšeniu ich zdravia  a duševnej pohody. Deťom so zrakovým postihnutím dáme možnosť stimulácie a rozvíjania zraku novými metódami.

Zakúpili sme Space projektor, kotúče pre Space projektor, biely polohovací vak a vinylový polohovací ostrov. Spolu s už nakúpenými pomôckami pre realizáciu metódy snoezelen sme vytvorili prostredie  na realizáciu rehabilitačných, vzdelávacích a relaxačných aktivít .


 

 

Interné projekty

 

Materská škola sa tiež zameriava na prevenciu, ochranu a podporu zdravia detí, učiteľov a ostatných zamestnancov materskej školy, v rámci dlhodobého projektu

Škola podporujúca zdravie

Ciele projektu:

 • Utvárať u detí schopnosti a zručnosti potrebné pre život a vrátane schopnosti voliť zdraviu prospešnejšie možnosti

 • vytvárať bezpečné fyzické a sociálne prostredie, stimulujúce vývin detí

 • vytvárať atmosféru pokoja a vzájomne humánneho prístupu učiteľov a detí

 • posilňovať enviromentálne cítenie

 • viesť deti k zdravému životnému štýlu

Projekt realizujeme v týchto oblastiach:

 • zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít

 • zlepšenie stravovacích návykov detí a zamestnancov MŠ

 • realizácia enviromentálnej výchovy

 • humanizácia školského prostredia, prosociálna výchova

 • realizácia interného projektu „Voda, prameň života“

 

Projekt „Voda, prameň života“

 

Ciele a úlohy projektu „Voda, prameň života“

Hlavný cieľ: Deti našej materskej školy získajú komplex poznatkov o vode, ktoré ich budú viesť k zodpovednému správaniu sa k vode ako životodarnej tekutine.

Cieľ 1 :

Poznávať význam vody pre človeka a prírodu.

Cieľ 2:

Získavať vedomosti o vlastnostiach vody a kolobehu vody.

Cieľ 3:

Vedieť, ako a prečo šetriť vodu.

Aktivity projektu:

• Pitný režim v materskej škole

Prakticky – dodržiavaním pitného režimu, pitím pitnej vody utvárať u detí povedomie o význame vody pre život človeka. Odbúravať u detí návyk piť sladené nápoje.

• Praktické uplatňovanie elementárnych pracovných zručností z ošetrovania rastlín v školskej záhradke – pestovanie zeleniny, deti spoznajú význam vody pre život rastlín. V praktických činnostiach si uvedomujú nenahraditeľný význam vody z hľadiska zachovania života na zemi.

• Enviromentálne hry v spolupráci s občianskym združením Slatinka

Prostredníctvom enviromentálnych aktivít deti získajú ďalšie vedomosti o vode, znečisťovaní a ochrane vodných tokov.

• Praktické pokusy s vodou

Deti získajú vedomosti o vlastnostiach vody a kolobehu vody prostredníctvom pokusov – odparovanie, zrážanie vody, filtrovanie – čistenie vody.

 

Rozvíjame záujem detí o ľudové tradície prostredníctvom detského tanečného súboru Zvonček a projektom

„Ľudové tradície v materskej škole.“

Cieľ projektu „Ľudové tradície v materskej škole“:

priblížiť deťom ľudové tradície a zvyky

Aktivity projektu:

 • Od Lucie do Vianoc –ľudové zvyky v predvianočnom období

 • Výstava ľudových výrobkov, krojov a tradičných pracovných nástrojov v materskej škole – deti spoznávajú kultúru a spôsob života našich predkov

 • Fašiangy, Turíce – fašiangový sprievod v maskách, vystúpenie folklórneho súboru MŠ Zvonček s programom Fašiangy, Turíce – pochovávanie basy

 • Návšteva Vlastivedného múzea, prehliadka stálej expozície

 • Lúčne hry – pásmo detských hier na lúke

 •