Zelená škola

 Enviromentálny akčný plán

 

 

Program Zelená škola

Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

7 krokov k Zelenej škole

1) Vytvorenie Kolégia Zelenej školy

Ako prvý krok musí škola vytvoriť Kolégium Zelenej školy, to bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole. Malo byť pozostávať zo zástupcov skupín zainteresovaných na životnom prostredí v lokalite školy, predovšetkým zo žiakov, učiteľov, nepedagogického personálu, rodičov, zástupcov zriaďovateľa alebo školského úradu. Hlavnú rolu by v Kolégiu mali mať žiaci a študenti.

Výsledkom tohto procesu je zmysel pre demokraciu a podpora motivácie u študentov preberať iniciatívu v rozhodovaní.

2) Environmentálny audit školy

Analýza dopadov školy na životné prostredie - environmentálny audit je jedným z hlavných krokov, ktoré škola musí uskutočniť, aby mohla byť naštartovaná zmena k lepšiemu - teda šetrnejšej prevádzke.

Členovia kolégia školy musia zistiť, zaznamenať a zhodnotiť súčasný stav. Dôležité je, aby sa na audite čo najväčšou mierou podieľali samotní žiaci.

3) Environmentálny akčný plán školy

Na základe zistených skutočností v environmentálnom audite stanoví Kolégium Zelenej školy priority. Znamená to, že si zvolí pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody), ktorej sa bude najbližšie (ideálne) 2 roky venovať. Kolégium Zelenej školy v spolupráci s vedením školy a so zriaďovateľom následne vypracuje Environmentálny akčný plán zameraný na prioritnú tému/y.

Hlavným cieľom pri zostavovaní plánu je "ekologizácia" školy a zlepšenie jej prostredia a okolia. Úlohy by mali byť navrhnuté tak, aby za ne mohli zodpovedať predovšetkým žiaci. Súčasťou akčného plánu sú okrem praktických opatrení aj konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré by mali byť z čo najväčšej miery súčasťou rôznych vyučovacích predmetov.

4) Monitoring a hodnotenie

Proces monitorovania a vyhodnocovania výsledkov dáva programu Zelená škola dôveryhodnosť. Kladie dôraz na priebežnú kontrolu, či škola v programe postupuje smerom k vytýčeným cieľom a či sa plány napĺňajú. Dôležité je myslieť na vyhodnocovanie výsledkov už pri plánovaní aktivít. Tento krok zabezpečuje tiež, že environmentálne vzdelávanie a starostlivosť o prevádzku školy sú kontinuálne.

5) Pro-environmentálna výučba

Environmentálna výchova ako prierezová téma zasahuje do všetkých predmetov a je súčasťou učebných osnov. Zelené školy majú implementáciu prierezovej témy podrobne rozpracovanú v svojom Školskom vzdelávacom programe a to z hľadiska obsahu aj výučbových foriem.

Program Zelená škola je založený na princípe, že témy environmentálnej výchovy, ktorým sa žiaci venujú vo výuke by mali ovplyvňovať celkové fungovanie školy. Vďaka tejto náväznosti konkrétnych činností na teoretické štúdium prestáva byť environmentálna výchova niečím o čom sa žiaci v škole síce učia, ale skoro na to zase zabudnú.

6) Informovanie a spolupráca

Kolégium Zelenej školy by sa malo neustále snažiť informovať o programe a svojich zámeroch vo vnútri školy, ale aj navonok. K tomuto účelu sa dajú využiť nástenky, školský časopis alebo internetová stránka školy. Najlepšie sa školy zviditeľnia ak zorganizujú výstavu, deň otvorených dverí alebo napíšu do miestneho či regionálneho média.

Všetky tieto aktivity môžu škole pomôcť pri naväzovaní spolupráce s rodičmi, či možnými podporovateľmi. Školám sa odporúča tvoriť partnerstvá s externými organizáciami a čerpať z ich skúseností a expertízy.

7) Eko-kódex

Každá Zelená škola vytvorí svoj vlastný Eko-kódex. Ide o společné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého kto navštevuje školu. Eko-kódex by mal byť výsledkom vyjednávania čo najviac žiakov a zamestnancov školy. Môže ísť o súhrn konkrétnych činností a zásad, na ktorých sa všetci dohodli.


Enviro aktivity

 Využitie odpadového materiálu

Živá a neživá príroda

Úpravy na školskom dvore, spracovanie a využitie štiepky

 

Využitie odpadového materiálu a pestovanie rastlín

Deň Zeme


Zelená škola - Vlajka

/album/zelena-skola-vlajka/sam-0459-jpg/

—————

/album/zelena-skola-vlajka/sam-0452-jpg/

—————

—————


EKO - kódex, Kolégium

/album/fotogaleria-zelena-skola/sam-4512-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola/sam-4513-jpg1/

—————

—————


Pokus- zakopávanie rôzneho druhu odpadu /plast, textil, kov, papier /

/album/pokus-zakopavanie-rozneho-druhu-odpadu-plast-textil-kov-papier-/sam-4473-jpg/

—————

/album/pokus-zakopavanie-rozneho-druhu-odpadu-plast-textil-kov-papier-/sam-4480-jpg/

—————

/album/pokus-zakopavanie-rozneho-druhu-odpadu-plast-textil-kov-papier-/sam-4474-jpg/

—————

/album/pokus-zakopavanie-rozneho-druhu-odpadu-plast-textil-kov-papier-/sam-4475-jpg/

—————

/album/pokus-zakopavanie-rozneho-druhu-odpadu-plast-textil-kov-papier-/sam-4477-jpg/

—————

—————


Lesnícke dni

/album/lesnicke-dni/img-3133-jpg1/

—————

/album/lesnicke-dni/img-3140-jpg1/

—————

/album/lesnicke-dni/img-3143-jpg/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0006-jpg1/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0010-jpg1/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0013-jpg/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0034-jpg1/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0038-jpg/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0043-jpg/

—————

/album/lesnicke-dni/sam-0045-jpg/

—————

—————


Popis názvov stromov na školskom dvore

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5627-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5628-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5629-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5630-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5631-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5632-jpg/

—————

/album/popis-nazvov-stromov-na-skolskom-dvore/sam-5633-jpg/

—————

—————


Hotel pre hmyz

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5668-jpg/

—————

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5635-jpg/

—————

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5637-jpg/

—————

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5638-jpg/

—————

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5665-jpg/

—————

/album/hotel-pre-hmyz/sam-5666-jpg/

—————

—————


Záväzok pre prírodu

/album/zavazok-pre-prirodu/img-3228-jpg/

—————

/album/zavazok-pre-prirodu/img-3229-jpg/

—————

/album/zavazok-pre-prirodu/img-3230-jpg/

—————

/album/zavazok-pre-prirodu/img-3234-jpg/

—————

/album/zavazok-pre-prirodu/img-3237-jpg/

—————

—————


enviro aktivity

/album/enviro-aktivity/img-3117-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3118-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3119-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3120-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3124-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3152-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3154-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3155-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3183-jpg/

—————

/album/enviro-aktivity/img-3185-jpg/

—————

—————


Eko- Park Lanice ( združenie Slatinka )

/album/eko-park-lanice/img-3156-kopia-jpg1/

—————

/album/eko-park-lanice/img-3159-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/img-3163-kopia-jpg1/

—————

/album/eko-park-lanice/img-3165-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/img-3168-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/img-3172-jpg1/

—————

/album/eko-park-lanice/sam-0064-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/sam-0075-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/sam-0084-jpg/

—————

/album/eko-park-lanice/sam-0094-jpg1/

—————

—————


Eko vychádzka - s batohom cez hory

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0006-jpg3/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0011-jpg1/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0013-jpg2/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0014-jpg1/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0015-jpg/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0018-jpg/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0019-jpg/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0024-jpg1/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0028-jpg/

—————

/album/eko-vychadzka-s-batohom-cez-hory/sam-0056-jpg1/

—————

—————


Módna prehliadka - tvoríme z odpadového materiálu

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0072-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0073-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0074-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0075-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0076-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0077-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0078-jpg1/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0082-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0083-jpg/

—————

/album/fotogaleria-zelena-skola1/sam-0084-jpg1/

—————

—————


Deň zelenej školy

/album/den-zelenej-skoly1/p1070095-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070098-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070099-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070101-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070103-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070106-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070108-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070117-kopia-jpg/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070118-jpg1/

—————

/album/den-zelenej-skoly1/p1070119-jpg1/

—————

—————